MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN VOLGENS DUVAK

Sinds onze oprichting is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vanzelfsprekend onderdeel
binnen onze bedrijfsvoering en cultuur.

Als zakelijke dienstverlener, gespecialiseerd in het leveren, installeren en onderhouden van IT systemen, staan
wij midden in de maatschappij. Het creëren van een zorgenvrije automatiseringsomgeving is immers hetgeen
waar DUVAK zich op richt. Als gevolg daarvan hebben niet alleen de mens en haar ontwikkeling, maar ook de
samenleving als geheel, naast het behalen van winst, een centrale plek binnen ons bedrijf. Het is onze core
business, onze passie én onze verantwoordelijkheid.

Middels deze beleidsverklaring geeft de directie van DUVAK haar visie en beleid weer ten aanzien van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij zien het als onze taak om de inhoud van deze
verklaring en programma in acht te nemen en eenduidig kenbaar te maken bij onze medewerkers, klanten,
leveranciers en andere stakeholders.

Begripsbepaling

Om in deze verklaring uit te kunnen leggen hoe MVO in onze bedrijfsvoering is verankerd, beginnen we met
het omschrijven van het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor ons
betekent MVO:“Het bewust richtenvan de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in
de drie dimensies People, Planet en Profit,gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving
aan te gaan.”
Deze 3 P’s (Triple P benadering) zijn binnen ons bedrijf en onze bedrijfsvoering terug te vinden in de vier
deelgebieden: Bedrijfsethiek, Medewerker ontwikkeling, Duurzaamheid en Maatschappelijke ontwikkeling.

1. Bedrijfsethiek

Onder Bedrijfsethiek verstaat DUVAK het maken van morele keuzes in haar handelen en op een respectvolle
manier omgaan met haar mensen, klanten en omgeving. Allereerst komt dit tot uiting in de eerlijke manier
waarop DUVAK de markt betreedt. DUVAK respecteert de wet- en regelgeving en algemeen geldende normen
en waarden, heeft oog voor de behoeften van en is transparant in haar communicatie en het maken van
afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers en andere belanghebbenden. Zo probeert DUVAK het
maatschappelijk verantwoord ondernemen ook te bevorderen door hierover met ketenpartners in gesprek te
gaan. Ook houden we rekening met de effecten die haar activiteiten hebben op de sociale en natuurlijke
omgeving en is ze gericht op volledige en heldere informatieverstrekking naar derden.
Een belangrijke plek in de organisatie van DUVAK is ingeruimd voor het onderwerp kwaliteit. De ontwikkelingen
op het gebied van de IT gaan in een razend tempo en het vereist een topprestatie om bij te blijven. Omdat
DUVAK die topsporter wil zijn die op kop loopt, blijven we onze medewerkers trainen om een hoge kwaliteit
ook op lange termijn te kunnen waarborgen. Ook hebben wij hiertoe onze procedures gestandaardiseerd en
kwaliteitseisen vastgelegd.
DUVAK schenkt specifiek aandacht aan klanttevredenheid, hetgeen we regelmatig toetsen in telefonische en
persoonlijke gesprekken. Uiteraard wordt de voortgang ook, tussen de werkzaamheden door, nauw in de
gaten gehouden door onze projectleiders. Bij oplevering vindt er een evaluatiegesprek plaats en worden de
bevindingen op papier vastgelegd. Over de kwaliteit van onze producten en diensten maken wij transparante
afspraken met zowel klant als leverancier.
Daarnaast besteden we veel aandacht aan een hoge kwaliteit in de door ons geleverde IT oplossing. Kwalitatief
hoogwaardige apparatuur is een essentieel onderdeel van een goede en stabiele automatiseringsomgeving,
maar zeker ook de service en garantieafhandelingen van een bepaald merk. Daarom werken wij uitsluitend met
A-merken en zoeken wij als onafhankelijke leverancier van hardware altijd naar de beste combinatie van
bovengenoemde factoren. Om koploper te zijn en te blijven, implementeert DUVAK de producten die ze levert
ook in haar eigen organisatie.
Van alle DUVAK medewerkers wordt verwacht dat zij vertrouwd zijn met de ethische normen en het beleid van
het bedrijf en zich volledig inzetten om ervoor te zorgen dat de normen van dit beleid consequent in de
dagdagelijkse activiteiten in praktijk worden gebracht.

2. Medewerker ontwikkeling

Onder Medewerker ontwikkeling verstaat DUVAK allereerst het creëren van een gezonde, goede en veilige
werkomgeving voor haar werknemers. We geloven dat geen enkele zakelijke activiteit zo urgent of belangrijk is
dat deze op onveilige wijze mag worden uitgevoerd. De doelstelling van DUVAK is het verzuimcijfer op nul te
brengen en zich in te zetten voor continue verbetering van de procedures m.b.t. gezondheid en veiligheid. Het
is een voortdurend proces dat voortdurende training vereist.
Daarnaast investeert DUVAK veel in een ontspannen en positieve werksfeer door regelmatig teambuildinguitjes
(minimaal vier keer per jaar) te organiseren, te informeren naar en op de hoogte te blijven van de thuissituatie
van iedere medewerker en goede en duidelijke arbeidsvoorwaarden aan te houden. Op een positieve manier
probeert DUVAK haar medewerkers te stimuleren in en te betrekken bij het werk, het bedrijf, zijn relaties en de
bedrijfsvoering en behaalde successen met elkaar te delen. Omdat veel medewerkers op locatie werken,
houden wij een maandelijkse company meeting om het personeel van elkaars bezigheden op de hoogte te
houden. Daarnaast communiceert DUVAK op een open en eerlijke manier over haar beleid, toekomstplannen
en eventuele koerswijzigingen. Dit alles met als doel om een eenduidige bedrijfscultuur te creëren waarin onze
medewerkers zich kunnen herkennen en zich thuis zullen voelen.
Tot slot verstaat DUVAK onder Medewerker ontwikkeling het bieden van kansen aan haar werknemers door
zich via cursussen zowel op professioneel als op persoonlijk gebied te ontplooien. Zo worden onze consultants
en engineers regelmatig getraind en getest in de voor hen belangrijke aandachtsgebieden en hebben wij een
eigen opleidingstraject dat zowel intern als extern kwalitatief hoogwaardige opleidingen verzorgt. Ook
hanteren we een zogenaamd diversiteitsbeleid als het gaat om onze medewerkers en bieden we eveneens
kansen aan minderheidsgroeperingen.

3. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk begrip binnen de organisatie van DUVAK. Zo streven we ernaar om letterlijk
een goede buur te zijn en onze invloed op het milieu te minimaliseren. Niet meer dan logisch dat we indertijd
gekozen hebben voor een met weinig filedruk en goed met diverse openbaar vervoersmogelijkheden
bereikbare kantoorlocatie. Alle activiteiten worden hier uitgevoerd met erkenning van de
verantwoordelijkheden van DUVAK tegenover het natuurlijke milieu waarin we leven en werken waarbij we
ons houden aan alle geldende plaatselijke wetten, regels en afspraken. Metingen van belangrijke milieuinvloeden
zoals energie- en waterverbruik en uitstoot van vaste afvalstoffen onderstrepen onze aanpak in het
voorkomen van schade aan het milieu.
Energiebesparende maatregelen als het kiezen voor groene stroom daar waar mogelijk, het aanbrengen van
isolatie en energiezuinige materialen, apparatuur en verlichting in het gebouw en het bewust omgaan met
onze energiebronnen passen hier uitstekend bij. Daarnaast heeft DUVAK haar kantooromgeving ingericht om
het nieuwe werken voor haar medewerkers mogelijk te maken (denk aan thuis- en telewerken, flexplekken en
verruimde werktijden). Ook proberen we het duurzaamheidsbewustzijn onder ons personeel te bevorderen
door afvalscheiding, telefonische vergaderingen en carpoolen naar een gezamenlijk project of klant te
stimuleren.
Daar waar het mogelijk is, zullen wij het bovendien niet nalaten om te kiezen voor duurzame alternatieven. Zo
kijken we kritisch naar verpakkingsmaterialen en transportdragers en proberen we ons afval of afgekeurde
producten te minimaliseren of op zijn minst hergebruiken. Ook koopt DUVAK bij voorkeur duurzame
(kantoor)materialen en diensten in met een milieu of sociaal keurmerk en zijn wij lid van MVO Nederland. Door
onze medewerkers, relaties en leveranciers zoveel mogelijk in onze nabijheid te zoeken en met onze
ketenpartners na te denken over duurzame alternatieven, proberen we onze goederen- en dienstenstroom op
verantwoorde wijze te beheersen.

4. Maatschappelijke ontwikkeling

Bij Maatschappelijke ontwikkeling staat voor DUVAK de relatie met haar directe omgeving centraal en voelen
we een verantwoordelijkheid om op een bewuste wijze met de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan. Zo
onderhouden we de relatie met onze buren door het organiseren van open dagen, leveren we een actieve
bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en de overdracht van kennis aan anderen die het vak willen
leren en participeren we in lokale en regionale ondernemersverenigingen.
Om de lokale gemeenschap te laten delen in het welzijn dat DUVAK genereert, doneert DUVAK jaarlijks aan een
reeks zorgvuldig geselecteerde goede doelen. Zo zijn we hoofdsponsor van het jaarlijkse jeugdtoernooi voor de
F en E pupillen uit de regio, georganiseerd door Voetbal Vereniging Hillegom en van Sport. Gouda als het gaat
om het stimuleren van sportieve activiteiten in de regio Gouda. Maar ook doet DUVAK jaarlijks mee aan de
stepaÐtie Alpe d’Huez ow geld iY te zaweleY |oor de bestrijding van kinderkanker en steunen we sinds 2003
het goede doel van Dorcas. Hiermee hebben we drie kinderen in Zuid-Afrika geadopteerd, zodat zij fatsoenlijk
te eten krijgen en tevens een opleiding kunnen volgen.